Category: it

Category was added automatically. Read all entries about "it".

sidabrinis klevas

BSG

Serialą „Battlestar Galactica“ žiūrėjau praeitą žiemą, parašyti jau būtų metas. Dėkui už tai mareicheva ir tiems, kurie pagal jį taip įkvėptai žaidė – norėjosi suprasti ataskaitas. Tai pirmasis mano pažiūrėtas serialas nepertraukiamu siužetu. Panašu į romano skaitymą. Knygą perskaityti visgi greičiau, bet nebus vaizdelio ir šitokios muzikos. Kūrinys fantastinio realizmo stiliaus, tikroviškumo siekis kelia pagarbą, viskas atrodo labai gerai suręsta. (Bet kodėl net ir tokiu atveju bandymai pašnekėti molekulinės biologijos tematika baigiasi visiškai keistai?.. Laimė, svarbiausioji detalė - tvarkinga). Tačiau meninio sąlygiškumo irgi pakanka, jis ir realizmas darnios pusiausvyros. Už mokslinės fantastikos siužeto apie karą dėl išgyvenimo slypi didžiulis ir nuostabus mitologinės fantastikos statinys. Collapse )
Сериал «Звёздный крейсер «Галактика» » посмотрела прошлой зимой, уже и написать пора. Благодарю за это mareicheva и тех, кто по нему столь вдохновлённо играли – хотелось понимать отчёты. Это первый мной просмотренный сериал с непрерывным сюжетом. Похоже на чтение романа. Книгу прочесть всё-таки быстрей, но не будет картинки и такой музыки. Произведение в стилистике фантастического реализма, стремление к правдоподобности вызывает уважение, всё выглядит очень добротным. (Только почему даже при таком подходе попытки поговорить на темы молекулярной биологии оканчиваются чем-то совсем чудным?.. К счастью, основная деталь правдивая). Но художественная условность тоже вполне присутствует и состоит в гармоничном балансе с реализмом. Научно-фантастический сюжет про войну за выживание оборачивается мощным и прекрасным сооружением фантастики мифологической Collapse )
Paveiksliukas – Картинка Collapse )
Valė iš Silio

«Мама, теперь я знаю, чем они отличаются»

Kartais susitikusi vaidmenų žaidimų nežaidžiančius pažįstamus papasakoju, kad žaidžiu, štai net į Maskvą pažaisti 1863-iųjų metų sukilimą važiuosiu / važiavau. O mano personažas buvo šlėktelė Kazimierz Juszkiewicz. Pasakoju ir susidomėjusi laukiu reakcijos – publika apie kitalytę vaidybą kaip reiškinį gi nenutuokia. Pašnekovai išpučia akis ir tikrai perklausia: „Tu – Collapse )
Случается, при встрече с знакомыми не-ролевиками рассказываю, что играю, и вот даже в Москву играть в восстание 1863-его года поеду / ездила. И персонаж мой там был мелкий шляхтич Казимеж Юшкевич. Не без предвкушения рассказываю – публика кроссполом-то неизбалованная. Собеседники делают круглые глаза и, действительно, переспрашивают: «Это ты – Collapse )
 • Current Music
  Torchwood: Owen's theme
 • Tags
  ,
S. Tolk. T.

Nelyrinis nukrypimas

... Papildymas: „VII fortas: lietuviška tragedija“ ne tik pasakoja apie septyniasdešimties metų senumo įvykius. Kaip reiškinys jis šį tą pasako ir apie mūsų kartą ir visuomenę, kuri turi drąsos pažvelgti į akis „nepatogiai“ istorijai. Dabar Lietuvoje neteko abejoti, ar kurti filmą, atskleidžiantį visą masinio nusikaltimo, kurį įvykdė lietuvių dalinys, šiurpą. Nepamiršti ir tie, kurie iš šono stebėjo įvykius ir nesikišo. Filmą sukūrė žmonės – entuziastai, rekonstruktoriai, istorikai,– kurie manė, jog apie tai svarbu kalbėti. „... Žinome, kad nacizmą maža nugalėti iškėlus vėliavą virš Reichstago pastato Berlyne ar išlaisvinus Dachau koncentracijos stovyklos kalinius. Nacizmą būtina nugalėti kiekvienoje vietoje, kur ši antižmoniška ideologija buvo pasižymėjusi“.

...К предыдущему: «VII-ой форт: литовская трагедия» не только рассказывает о событиях семидесятилетней давности. Как явление он нечто говорит и про наше поколение и общество, у которого есть смелость смотреть в глаза «неудобной» истории. В Литве теперь не пришлось сомневаться, снимать ли фильм, в котором раскрывается во всём его ужасе массовое преступление, совершённое литовским формированием. Не забываются и те, которые за происходящим наблюдали со стороны и не вмешивались. Фильм создали люди – энтузиасты, реконструкторы, историки,– которые сочли нужным говорить про это. «... Знаем, что недостаточно победить нацизм подняв флаг над Рейхстагом в Берлине или освободив заключённых Дахау. Нацизм необходимо победить в каждом месте, где отметилась эта античеловеческая идеология».
balta pūkuota

hild_0 !

Atiduodu skolą žaidime „parašyk apie žurnalą“, bet toliau žadimo netęsiu :)

hild_0 Hild – labai įdomus žmogus. Hild žurnale galima paskaityti apie tai, ką ji mėgsta ir myli (elfus, Šinsengumi, draugus, Gizus, kates). Hild moka kurti pasakas, ir netgi turi nuosavą didžiulį pasaulį su ilga ir sudėtinga istorija. O taip pat daro labai įvairius ir gyvus papuošalus iš karoliukų, karolių, akmenėlių. Jų galima įsigyti – išsirinkti iš jau esančių, arba užsakyti ką nors sau ar dovanai. Taip ne tik gausite puikų dirbinį, bet ir padarysite gerą iš tiesų reikalingą darbą geram žmogui – autoriui!


Отдаю долги в игре «напиши про журнал», но дальше игру не продолжаю :)

hild_0 Хильд – очень интересный человек. В журнале Хильд можно прочесть о тех, кого она любит (эльфов, Шинсенгуми, друзей, Гизов, кошек). Хильд умеет писать сказки, у неё даже есть свой собственный большой мир с длинной и сложной историей. А также делает очень разные и живые украшения из бисера, камушек, бусин. Их можно приобрести – выбрать из существующих, или заказать нечто для себя, или чтобы подарить. Так вы не только получите замечательную штуку, но и сделаете доброе и действительно нужное дело по отношению к доброму человеку – автору!
S. Tolk. T.

„Pavergtųjų sukilimas“ – «Восстание порабощённых»

1941 metų birželio 22-ąją prasidėjo nevienareikšmiškiausiai vertinamas sukilimas Lietuvos pasipriešinimo istorijoje – Birželio sukilimas prieš Sovietų Sąjungą. Nepriklausomybės atkūrimo viltys netrukus žlugo: prasidėjo nacistinė okupacija, kuri nė neketino taikstytis su Lietuvos valstybingumu, savarankiška Laikinąja Vyriausybe.

Dokumentinis filmas „Pavergtųjų sukilimas“ pasakoja apie jo prielaidas, rengimą ir eigą. Nuo pirmųjų kadrų akivaizdu, kad kūrėjai kėlė užduotį ne tik papasakoti apie įvykius, bet ir formuoti patį būdą apie juos kalbėti; teko atsakyti į klausimą, ką galų gale norime pasakyti patiems sau, kai pasakojame apie tai. Filme – interviu su dalyviais, istorikų paaiškinimai, istoriniai kadrai, įvykių iliustracijos, kuriose filmavosi rekonstruktoriai. Švietimo požiūriu filmas visai suprantamas ir nuoseklus (tačiau svarbiausias datas ir pavardes buvo galima ir kadre užrašyti, ne tik ištarti). Kad būtų galima paaiškinti, kas įvyko, tenka pasakoti apie vis sudėtingėjančią padėtį jau nuo 1939 m. 1940–1941 – lemtingieji metai, per kuriuos gyventojai susipažino su gyvenimo didžiojoje tautų šeimoje sąlygomis. Ir atomazga Vokietijos ir SSRS karo pradžioje.

Kūrėjai kryptingai atsako į kai kuriuos paplitusius kaltinimus sukilėliams. Panašu, kad sąmoningai nekalba apie kitus. Tuo pačiu jiems pakanka sąžiningumo apie pasirinktas temas šnekėti aiškiai ir iki galo. Dalyviai turi drąsos pasakyti – ir visgi viskas, ką darėme, išėjo į naudą priešui... Naujam priešui.

Filmas paliko gerą įspūdį, buvo pakankamai detalus ir sąžiningas, tačiau visgi svajoju apie šį tą daugiau, tad jis man rodosi esąs tik gabalėlis dar iki galo nesudėliotos mozaikos – drobės, pasakojančios apie gyvenimus ir likimus prieškario, karo ir ne mažiau tragiškais pokario metais.

22 июня 1941 года началось самое неоднозначно оцениваемое восстание в литовской истории сопротивления, именуемое Июньским – восстание против Советского Союза. Надежды на восстановление независимости вскоре обернулись крахом: началась нацистская оккупация, у которой не было никаких намерений примиряться с литовской государственностью, в частности с самостоятельным Временным Правительством.

Документальный фильм «Восстание порабощённых» рассказывает о его же предпосылках, подготовке и ходе. С первых кадров очевидно, что перед создателями стояла задача не только рассказать о событиях, но и формировать сам способ говорить о них; пришлось отвечать на вопрос, что в итоге хотим сказать себе самим, когда рассказываем об этом. В фильме – интервью с участниками, объяснения историков, исторические кадры, иллюстрации событий, в которых снимались реконструкторы. В просветительском плане фильм весьма внятный и последовательный (только главные даты и фамилии можно было и в кадре написать, не только произносить). Чтобы объяснить, что случилось, приходится рассказывать обо всё более усложняющейся обстановке, начиная уже с 1939 г. 1940–1941 – роковой год, в течение которого население знакомилось с условиями проживания в великой семье народов. И развязка в начале войны между Германией и СССР.

Создатели целенаправленно отвечают на некоторые распространённые обвинения в сторону восставших. Похоже, сознательно не касаются других. Вместе с тем у них хватает честности о выбранных темах говорить чётко и договаривать до конца. У участников восстания есть смелость сказать – и всё-таки всё, что мы делали, пошло на пользу врагу... Новому врагу.

Фильм оставил хорошее впечатление, был достаточно подробный и честный, но всё-таки тоскую по большему, и потому он воспринимается как всего лишь маленький кусок целиком ещё не существующей мозаики – полотна, рассказывающего о жизнях и судьбах в годы предвоенные, военные и не менее трагические послевоенные.
 • Current Music
  oi vija-pinavija, neisim, broliai, į vergiją
 • Tags
  ,
sidabrinis klevas

Bio Lituanicon XXII

Geras flešmobas! Правильный флэшмоб! I‘m in.


Gedimino kalno papėdėje – У подножия горы Гедиминаса.
Daugiau foto – Ещё фото.

Vilniuje šiandien buvo galima sutikti Dartą Veiderį. Tikėtina, kad jis čia atvyko mūsų išl... dėl fantastikos mėgėjų konvento – Lituanikono, kuris vyks gegužės 14–15 dienomis. Išsamesnė informacija – štai ten. Šįkart konvento tema – mokslo, gamtos ir fantastikos sąveika (taigi, man – vos ne profesinė šventė!). Šiemet nemokamai!

В Вильнюсе сегодня можно было встретить Дарта Вэйдера. Очень вероятно, что он тут прибыл нас осв... ради конвента любителей фантастики – Литуаникона, который состоится 14–15 мая. Тема конвента на этот раз – взаимодействие науки, природы и фантастики (так что для меня получается почти профессиональный праздник!). В этом году бесплатно!
balta pūkuota

Hildiko kūryba - Творчество Хильдико

Mano draugė Hild daro nuostabius papuošalus iš akmenėlių ir stiklo karoliukų. Turiu jau šešis.
Моя подруга Хильд делает замечательные украшения из камней и бисера. У меня живут уже шесть.

Collapse )

Dėkui, Hild! ...O jei panorote įsigyti ar kam nors padovanoti jos dirbinį, prašom kreiptis štai ten (lietuviškai irgi galima)! :)

Спасибо, Хильд! ...А если вам захотелось приобрести или подарить кому-то её изделие, обращайтесь, пожалуйста, вот туда! :)
sidabrinis klevas

The future is now

Panašu, pats moksliškai fantastiškiausias dalykas (ir fantastiškai nuostabus, ir toks, apie kurį nė negalvojau vos prieš penkiolika metų) mano kasdienybėje – beveik nuolatinė galimybė ieškoti informacijos tinkle. Jei ne iškart, kai kyla klausimas, tai vėliausiai po keleto dienų. Vėliau tai nebent tiesiai į smegenis integruos, o šiaip – ateitis atėjo. Ir kaipgi be šito gyvendavo? :)
O ar jūsų gyvenime yra toks kone riboženklis?

Похоже, самое научно-фантастическое (и фантастически замечательное, и такое, о чём даже не задумывалась всего лишь пятнадцать лет тому назад) из моего обыденного – почти постоянный доступ к поиску информации в сети. Если не сразу в тот момент, когда возникает вопрос, то максимум через несколько дней. В дальнейшем разве что прямо в мозг это интегрируют, а так – будущее наступило. И как же жили без этого? :)
А есть ли что-нибудь такое, вроде вехи, у вас?
 • Current Mood
  Star Trek (1966)
 • Tags
balta pūkuota

Конец Эпохи (и эпическая лопата)

Apie žaidimą pagal „Silmariljono“ kulminaciją, įvykusį sekmadienį, pasakoja meistrė hild_0 ir žaidėja ananastja (ten yra nuotraukų, o jei jas matote nupjautas, galima nukopijuoti tiesioginį adresą iš kontekstinio meniu Properties).
Labai ačiū visiems prisidėjusiems!

О игре по кульминации «Сильмариллиона», которая состоялась в воскресенье, рассказывают мастер hild_0 и игрок ananastja (там есть фото, а если они видны в срезанном виде, можно скопировать адрес самой фотографии из Свойств контекстного меню).
Огромное спасибо всем, кто приложил свои усилия!
varlė skraiduolė

Rinkimai

Nutariau vienąsyk parašyti apie politiką – dėl smagumo :) Nors mano „širdis nuolatos priklausė“ vienai partijai, o proto balsas visada, išskyrus vieną kartą, nuvedė balsuoti už kitą – galimybės čia nesibaigia (antrosios deklaruojama kryptis man ėmė atrodyti keistoka). Norintieji kviečiami argumentuotai ir mandagiai paagituoti už, ar iš bėdos – prieš!

У нас выборы будут, так забавы ради решила написать про политику и попросила вежливо и аргументировано поагитировать за или против. Моё «сердце всегда принадлежало» одной партии, голос разума привёл к голосованию за другую – почти всегда, с одним исключением, а теперь декларируемая позиция этой партии мне начала казаться странноватой.
 • Current Mood
  working
 • Tags