?

Log in

No account? Create an account
Laivas į Vakarus - Корабль на Запад - Tinklakraščio poringės [entries|archive|friends|userinfo]
Indraja

[ website | "Tolkien Lietuva" ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Laivas į Vakarus - Корабль на Запад [Jul. 8th, 2012|01:17 pm]
Indraja
[Tags|, ]

Vakar Vilniaus Senamiestyje vaikštinėjo elfai ir su jais pažįstami (arba kol kas ne) žmonės. Tai yra, mes žaidėme žaidimą apie elfus, kurie atsisveikina su šiomis žemėmis ir jiems brangiais asmenimis, prieš iškeliaudami į Valinorą. Labai ačiū meistrei Hild, visiems, kas atvyko (daug kas net iš kitų šalių), kas žaidė (keturi – pirmąsyk), kas bendravo, netgi nepaisant to, kad nemokėjo vieni kitų kalbos. Su kuo aš labai neblogai ir sėkmingai pažaidžiau!

Вчера в Старом Городе Вильнюса прогуливались эльфы и с ними знакомые или пока не знакомые люди. То есть, мы играли по вот такой задумке. Большое спасибо мастеру Хильд, всем, кто приехали, многие даже из других стран, кто играли (четыре – впервые), кто общались, даже невзирая на незнание языка друг друга. С которыми я очень неплохо и успешно поиграла!


Elfai ir kiti susitinka prie Katino.
Эльфы и другие встречаются у Кота.


Sena, labai sena vienos iš žmonių giminaičio pažįstama, bet kažin kodėl atrodo tokia jauna!..
Старая, очень старая знакомая родственника одной из людей, но почему-то выглядит очень молодой!..
Labai rūpestinga tetulė Zosė Sofija ir jos antros eilės dukterėčia Julija.
Очень заботливая тётушка Зося София и её двоюродная племянница Юлия.
Jauniausioji debiutantė Kristina žaidžia su fontanu.
Самая молодая дебютантка Кристина играет с фонтаном.
Elfai prie laivo į Vakarus, apsisprendžia, kas iškeliauja, kas lieka. Išvyko tik dama balta suknele, kiti susirado naujų darbų ir naują viltį.
Эльфы у корабля на Запад, решают, кто уйдёт, а кто остаётся. Только дама в белом ушла, а у других ещё нашлись новые дела и новая надежда.
Elfų laivas neužfiksuojamas nuotraukose, nors jį visi mato!! Mano veikėja įtaria, kad kažkas švenčia antrąją Mindaugo karūnavimo dieną, kai karalius su svita jau prisigėrė kaip reikiant... ir savo skepticizmu priveda ant denio stovintį elfų pasiuntinį iki facepalm!!

Корабль эльфов не фиксируется на фото, хотя все его видят!! Мой персонаж подозревает, что кто-то празднует второй день коронации Миндовга, когда король и свита уже напились как следует… и своим скептицизмом доводит эльфийского посланника, стоящего на палубе, до фэйспалма!!
Visi mes, nenumirę šiame karštyje, po žaidimo.
Все мы, кто не померли в эту жару, после игры.

...Šioje elfų ir tų, kas buvo labai linkę jais patikėti, draugijoje mano veikėja buvo išimtis. Genetikos katedros mokslo darbuotoja Sofija buvo skeptikė, laikė Tolkino knygas skirtomis vaikams ir manė, kad visi šie esą ne žmonės – kažkas kaip emo arba dar blogiau. Štai mergaitės Julios vaikinas (koks dar „tiesiog draugas“), panašu, visai tvarkingas,– betgi filologas, ilgaplaukis, tad kažką iš jaunumo ir žaidžia. Tačiau galiausiai Sofija ryžosi nepabijoti kurį laiką atrodyti kvailai ir pabandyti moksliškai atmesti hipotezę, kad šitie hipiai kažkuo skiriasi biologiškai. Julios vaikinas sutiko anonimiškai (che-che) duoti kraujo kontrolinei grupei rutininiams katedros vykdomiems tyrimams – jį papirko pažadėta arbata su naminiais sausainiais! O Ratlaikerio personažas sutiko dalintis artefakto fizikinių tyrimų rezultatais. Suprantama, viskas ne taip paprasta, nes jis ne tik fizikas, bet ir mistikas (ir tarsi pačių elfų agentas mūsų būsimajame Specialiųjų Tyrimų Institute), bet, manau, pradžią davėme gerą!

Taigi, aš pagaliau pažaidžiau ne pagal Tolkiną, pasiekiau tikslą, kurį kaip žaidėja buvau sau iškėlusi žaidime, ir net praradau norą nustoti vaikščioti į žaidimus (man čia artimi tik Hild žaidimai, nueiti pas kitus ir nesinori). Dėkui visiems!!…В этой компании эльфов и тех, кто был очень предрасположен к тому, чтобы в них поверить, мой персонаж был исключением. Научный сотрудник Кафедры Генетики София была скептик, считала книги Толкина книгами для детей и думала, что все эти как бы не люди – это вроде эмо или нечто хуже. Вот парень девочки Юлии (какое это «просто дружим»), кажется, вполне порядочный,– но филолог же, волосы длинные, так и играет во что-то по молодости. Но в конце концов София решила не побояться выглядеть на какое-то время дурацкой и попытаться научно опровергнуть гипотезу о биологической инакости этих хиппи. Парень Юли согласился анонимно (хе-хе) сдать кровь для контрольной группы для рутинных исследований на кафедре – его купил обещанный чай с домашним печеньем! А персонаж Ратлайкера согласился делиться своими результатами по физическим исследованиям артефакта. Конечно, всё не так просто, так как он не только физик, но и мистик (и как бы агент самих эльфов в нашем будущем Институте Особых Исследований), но, думаю, начало мы положили хорошее!

То есть, я наконец-то поиграла не по Толкину, достигла цели, которую как игрок ставила себе в игре, и даже потеряла желание перестать ходить на игры (мне тут близки только игры Хильд, сходить к другим и не хочется). Спасибо всем!!
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: naiwen
2012-07-08 10:30 am (UTC)
интересная задумка!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: indraja_rrt
2012-07-08 09:04 pm (UTC)
И даже вроде нечто получилось - то есть, сколько слышала, у тех, кто в такое играл, получилось и нечто философически-элегическое. Я лично рада, что, похоже, наконец-то получилось чуточку больше, чем просто "разговоры в ролях", на что очень уж эти наши игры бывают похожи. При всей разговорной форме, у меня есть ощущение, что нечто таки происходило! И уж, конечно, мне было в радость наконец-то поиграть в ту фантастику, которая мне лично ближе. И получилось всё научно, не так, как у многих сценаристов бывает :))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: hild_0
2012-07-08 02:34 pm (UTC)
Спасибо большое, Твой персонаж был удивительно прекрасен, и фотографии - чудо!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: indraja_rrt
2012-07-08 08:48 pm (UTC)
То есть, они по той ссылке нормально скачиваются?Тогда надо дать всем :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: hild_0
2012-07-08 09:01 pm (UTC)
Еще не пробовала. Я видела у Тебя в жж.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: indraja_rrt
2012-07-08 09:10 pm (UTC)
Там их больше и они побольше :)
Офф - а мы с гостями сегодня ооочень погуляли, и они нам очень помогли в решении задач по ориентированию (в экскурсии следующую точку надо было угадывать и находить нам самим) - как обычно, местные всё знаменитое знают куда хуже. Только жара была такая, что получился уж экстремальный спорт.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: hild_0
2012-07-08 09:41 pm (UTC)
Вы герои!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: mareicheva
2012-07-08 02:49 pm (UTC)
Тетушке - троекратное "ура", она была прекрасна!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: indraja_rrt
2012-07-08 08:56 pm (UTC)
Спасибо. Как-то для меня очень непривычно слышать, что яркий персонаж получился, и радостно, если так ;) И вы с Кристиной молодцы - что играете и вообще приходите, хотите чего-то, что помогаешь создавать эти игры.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ananastja
2012-07-09 06:51 pm (UTC)
ну, Элрос у тебя тоже был ярким))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: indraja_rrt
2012-07-09 06:54 pm (UTC)
...Но там это всё-таки было не совсем к месту - я просто не удержалась. Трудно потянуть трагедию, а трагикомедию проще.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ananastja
2012-07-09 07:04 pm (UTC)
а мне кажется, без Элроса не было бы так здорово)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: indraja_rrt
2012-07-09 07:10 pm (UTC)
Ну, к счастью, в том, в чём действительно он должен был быть серьёзен - таким и был. Тогда и комизм в остальном имеет право на сущеситвование (только, всё-таки, чуть в меньших дозах).
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: hild_0
2012-07-08 09:40 pm (UTC)
Как Ты сегодня? И как Криста? Не очень капризничала?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: kemenkiri
2012-07-08 04:17 pm (UTC)
Во-первых, рада увидеть картинки от этой интересной истории. А во-втрых, меня дико интригует Кот! То ли это очень недавний памятник, что я его вообще не знаю, то ли какой-то неведомый район города?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: indraja_rrt
2012-07-08 08:49 pm (UTC)
Пожалуйста!
А Кот - в честь писательницы Юргы Иванаускайте, она котов любила. Находится в скверике недалеко от остановки Агуону на улице Агуону (всё это недалеко от вокзала, за домом, на котором есть большой ржавый крюк).
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: hild_0
2012-07-08 09:48 pm (UTC)
У Тебя случайно нет фотографи Кристины на коте?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: indraja_rrt
2012-07-08 09:48 pm (UTC)
Неа...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: motilek_1
2012-07-09 12:53 pm (UTC)
Спасибо за зажигалово!_И за перевод нас следующий день, захочешь пообщаться -погулять : звони))
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: indraja_rrt
2012-07-09 01:29 pm (UTC)
И вам ещё раз спасибо! А ещё радует, когда путешественники интересуются и хотят побольше узнать, и много знают, больше, чем местные :) !
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ananastja
2012-07-10 07:39 pm (UTC)
http://flametiger.diary.ru/p178526202.htm?from=last&discuss
а вот очёт от Моры (Лаурэлотэ по игре)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: indraja_rrt
2012-07-10 09:56 pm (UTC)
Спасибо, очень интересно!
(Reply) (Parent) (Thread)