Indraja (indraja_rrt) wrote,
Indraja
indraja_rrt

Category:

Всё будет правильно

„Po šio pasakojimo Našlaitis su kitais partizanais išėjo ir daugiau nuo 1949 metų rudens pas mus nebesirodė. Kad Bakutis juos išdavė, šiedu nežinojo. Aš žinojau, bet nebespėjau jiems pasakyti. Tėvas nelegaliai laikė medžioklinį šautuvą, slėpė jį šiene. Aš žinojau, kur tas šautuvas yra. Viena mintis nedavė ramybės man nei dieną, nei naktį. Galvojau: būtinai už Vėją aš tam niekšui atkeršysiu. Partizanų Dukto miške jau nėra, pasiimsiu aš tą šautuvą ir kur nors krūmuose patykosiu Bakutį. O jei kas pamatys? Suku galvą, kaip Bakutį likviduoti. Nueinu rytą į kontorą, Bakutis už stalo sėdi, žiūri paniuręs iš padilbų. Taip nervinuosi, negaliu žiūrėti į jį, atrodo, paimčiau ir pasmaugčiau jį savomis rankomis. Praėjo kiek laiko. Kartą einu geležinkeliu, žiūriu – guli girtas Bakutis prie geležinkelio pylimo ant pėsčiųjų tako, išsižiojęs, musės aplink burną ropinėja. Guli ir knarkia. Pasižiūrėjau atgal – iki kaimo maždaug pusė kilometro, tiek pat ir iki geležinkelio stoties. Aš ir sakau sau: „Dieve, tu pakišai man šitą Bakutį pačiu geriausiu laiku ir pačioj geriausioj vietoj“. Nuėjau prie geležinkelio bėgių, pasiėmiau du didesnius ir labiau kampuotus akmenis, atėjau prie Bakučio ir galvoju: į kaktą ar į smilkinį geriau taikyti. Duosiu kokius šešis kartus, ir Bakutis bus gatavas. Prieš rengdamasi užmušti žmogų dar persižegnojau, kad Dievas padėtų man greičiau jį nugalabyti. Staiga sušniokštė toks stiprus viesulas, kaip stūmė mane į šalį, kad aš atšokau nuo Bakučio gal net per du metrus. Širdį užliejo tokia ramybė, kad nebeliko jokio piktumo. Atsigniaužė pirštai ir iškrito tie akmenys. Nusijuokiau iš tokio savo poelgio ir nuėjau tolyn, net neatsigręždama atgal į gulintį Bakutį. Vėliau, kai tik Bakutį pamatydavau, manęs niekada nesuimdavo pyktis, tik nusijuokdavau. Grįžusi iš lagerio, pirmiausia pasiteiravau apie Bakutį. Žmonėms išsikėlus į gyvenvietę, liko neužverstas šulinys. Tai tas Bakutis irgi, matyt, girtas įkrito į tą šulinį ir prigėrė. Toks buvo išdaviko Bakučio likimas.“

Elvyra Savickienė-Tugaudytė-Švendrė, g. 1928. Užrašyta 2002.
„Aukštaitijos ir Žemaitijos partizanų prisiminimai“, V dalis.

«После этого рассказа Нашлайтис («Сирота») и другие партизаны ушли и больше с осени 1949 года у нас не появлялись. Что Бакутис их предал, они не знали. Я знала, но не успела им сказать. Отец нелегально держал охотничье ружьё, прятал его в сене. Я знала, где это ружьё находится. Одна и та же мысль не давала мне покоя ни днём, ни ночью. Думала: обязательно за Веяса («Ветра») тому мерзавцу отомщу. Партизан в лесу Дуктас уже нет, возьму я это ружьё и где-нибудь в кустах подстерегу Бакутиса. А если увидит кто-нибудь? Ломаю голову, как Бакутиса ликвидировать. Пойду утром в контору, Бакутис за столом сидит, глядит угрюмо исподлобья. Так нервничаю, не могу смотреть на него, кажется, взяла бы и руками задушила бы. Прошло некоторое время. Однажды иду по железной дороге, смотрю – лежит пьяный Бакутис у насыпи на дорожке, вокруг приоткрытого рта мухи ползают. Лежит и храпит. Назад взглянула – до деревни примерно полкилометра, столько и до вокзала. Я и говорю про себя: «Боже, подсунул ты мне этого Бакутиса в наилучшую пору и в наилучшем месте». Подошла к рельсам, подобрала два камня побольше и поугловатее, подошла к Бакутису и думаю: лучше в лоб метить или в висок. Ударю раз так шесть, и Бакутис готовый. Перед тем, как собраться человека убить, ещё перекрестилась, чтобы Бог помог его побыстрее прикончить. Вдруг зашумел такой мощный вихрь, так оттолкнул меня в сторону, что я, может быть, даже за два метра от Бакутиса отскочила. Сердце наполнилось таким покоем, что никакой злобы не осталось. Пальцы разогнулись и упали те камни. Засмеялась я над таким своим поступком и пошла дальше, даже не оглядываясь на лежащего Бакутиса. Потом, когда только Бакутиса видела, меня никогда злость не брала, только смеялась. Когда вернулась из лагеря, первым делом спросила о Бакутисе. Когда люди переселились в селение, остался не заваленный колодец. Так этот Бакутис, наверно, опять пьяный, упал в этот колодец и утонул. Такая была судьба предателя Бакутиса.»

Эльвира Савицкене-Тугаудите-Швяндре («Тростинка»), р. 1928. Записано в 2002.
«Воспоминания партизан Аукштайтии и Жемайтии», часть V.
Tags: war after war
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 12 comments