Indraja (indraja_rrt) wrote,
Indraja
indraja_rrt

Category:

„Tolkien Lietuva“

Rytoj sueina metai nuo tos dienos, kai žmogui iš „Ardos "ant kuličkų" “ alla_hobbit pažadėjau papasakoti apie lietuviškąjį tolkinistinį fendomą, tiksliau, apie tą jo dalį, kurią geriausiai pažįstu. Jau būtų metas :) Dabartinė versija – juodraštis, galutinė bus oficialesnio stiliaus ir bus išsiųsta į http://www.kulichki.com/tolkien/arhiv/fandom_fore.shtml . Būsiu labai dėkinga už Lietuvos tolkinistų pastabas, už visų kitų klausimus, ir ypač – už gramatinius patarimus. Parašyti man labai padėjo kitų forumo narių tekstai.

Pirmoji lietuviškojo tolkinizmo žvaigždė – Andrius Tapinas-Darkelf, kuris 1994 m. taip, kaip paaugliškos jėgos leido, išvertė pirmąsias „Žiedų Valdovo“ dalis (vėliau – viską), ir tokiu būdu knyga buvo pirmąkart išleista Lietuvoje („Hobitas“ leidžiamas nuo 1985 m.). Su draugais 1995 m. jis įkūrė „Lietuvos Tolkino Broliją“, kuri suorganizavo keletą renginių, bet greitai liovėsi veikusi. Tebesirinkdavo vadinamieji „Tolkinikonai“, bet jie buvo kur kas platesnio profilio.

Tam tikri žymūs kur kas gausesnio fendomo – fantastikos mėgėjų – atstovai dar 2003 metais manė, kad Lietuvoje nėra jokio tolkinistų klubo poreikio. Tačiau to nežinojusi šešiolikmetė Barbora Drąsutytė-Starlin starlin_elvea 2003 m. kovą sukūrė interneto forumą „Tolkien Lietuva“ (kas maždaug reiškia „Tolkino Lietuva“). Forumas virto bendruomene, užsiimančia gan įvairia virtualia ir ne virtualia veikla. Šiandien jis – ryškiausia lietuviškai spausdinančių tolkinistų susitelkimo vieta. Yra skirtingų nuomonių tokiais klausimais kaip organizacijos kūrimas, tačiau visus šiuos metus tebesilaiko dinaminė pusiausvyra tarp „organizatorių“ ir „individualistų“, tarp laisvesnių ir griežčiau suplanuotų renginių, tarp tų, kurie aktyviai dalyvauja forumo reikaluose, ir ne mažiau įdomios tų, kurie ten rašo pakankamai retai, veiklos. Esant tokiam tradiciniam pliuralizmui, neturėtų stebinti dvi vėliavos (ir ginčai dėl trečiosios). Kiek gi mūsų? Į gyvai vykstančius renginius, Forumo gimtadienį, kur susitinka daugiausia jo nariai, arba stovyklą ar žaidimą, kur dalyvauja ir kiti tolkinistai (ir ne tik tolkinistai), kol kas nebuvo pavykę surinkti bent trisdešimties. Forume tokių, kuriuos admino įgeidžiu būtų galima laikyti nors kiek pastebimiau aktyviais, yra apie šimtą. Suprantama, egzistuoja krūva persidengiančių bendravimo grupių, susiburiančių pagal interesus, simpatijas, geografiją ir kitus veiksnius. Amžius – nuo maždaug 12 iki maždaug 50 metų. Profesoriaus knygas skaityti imasi įvairiausiais būdais, kažin kas netgi pradėjo nuo kompiuterinio žaidimo. Aišku, yra ir tokių tolkinistų, kurie forume nesiregistravo. Daug kas bendrauja forumuose anglų ir rusų kalbomis. Daug žmonių nėra fendomo nariai siaurąja žodžio prasme, bet mėgsta Tolkino kūrybą.

Forumo nariai renkasi „gerti arbatos“, švenčia Forumo gimtadienį, sutinka (įprastinius) Naujuosius metus, važiuoja į vasarinę tolkinistinę stovyklą, eina į žygius (aplankytos ir tokios vietos: Tolkiškės bei Tolkūnai). Ne kartą forumiečiai individualiai ar tolkinistų vardu dalyvavo Lituanikonų – kasmetinių Lietuvos fantastų konventų – programoje. Be visa ko kito, forumo nariai pasodino „JRRT Ąžuoliuką“. Palaikomi ne tik virtualūs ryšiai su kitų šalių tolkinistais. Kai kurie forume registruoti žmonės savarankiškai užsiima nuostabia tolkinistine veikla – tarkim, Hildiko hild_0 rengia gyvo veiksmo vaidmenų žaidimus pagal „Silmarillion“. Sakoma, kad vaidmenų žaidėjų tarpe žaidimų pagal Tolkiną pasitaikydavo, bet jie nebuvo misterijų pobūdžio. Virtualybėje vyksta įvairūs žaidimai, tarkim, tekstiniai vaidmenų, menamos mįslės, aptariami ne tik tolkinistiniai klausimai, gausiai skelbiama kūryba (reikėtų pastebėti, kad kūriniai „pagal motyvus“ pasitaiko retai). Likimas kol kas neatsiuntė dainų kūrėjų, o filksingo norisi, tad kuriami tekstai tolkiniškomis temomis, priderinti prie žinomų dainų melodijų. Vienas iš žaviausių dalykų forume, mano nuomone – bandymas versti „Silmarillion“. Išdrįsiu pasakyti, kad daugiausia Starlin atlikti dalių vertimai, suredaguoti dviejų–trijų entuziastų, kokybe pranoksta kai kuriuos užsieninius, ir, be abejo, lietuviškąjį ŽV. Visa, kas geriausia, sudedama į svetainę, sukurtą Exon ekzon. Bendraminčiai, arba, kaip juokais save vadiname, bendrabepročiai taip pat turi galimybę bendrauti pokalbių svetainėje.

Pabaigai – fendominės etnografijos mėgėjos pastabos, šiaip jau – skiedalai, kurie į straipsnį nepateks. Daugelis Dž.R.R.T. kūrybos mėgėjų visame pasaulyje susimąsto – kuo aš būčiau Ardoje? Tačiau Lietuvoje man bent jau nežinomi savarankiškai atsiradę reiškiniai, kuriuos būtų galima sulyginti su rusiškojo fendomo gyvenimiškosiomis kventomis. „Būčiau“ veikiausiai kartais perauga į „buvau/ esu/ būsiu“, tačiau tai palieka visiškai intymus dalykas. Suprantama, jog nestudijavusieji rusiškojo fendomo etnografijos neįtaria apie susijusius reiškinius, tarkim, nistanor egzistavimą, ypatingus ištikimybės savo Valdovui jausmus. Bent kokia ezoterinė ar teologinė komponentė labai nežymiai išreikšta (gal „Athrabeth“ išversti... :) Pagal labai kuklią mano hipotezę – priežastis slepia vertimų (ŽV į rusų – 1982 m.) ir žaidimų (pirmosios „Hobitiškosios žaidynės“ Rusijoje – 1990, o Lietuvoje šis tas ženklesnio, bet ne pagal Tolkiną, įvyko 1996 m.) pasirodymo metas. Ir – bendra ideologinė terpė. 1988–1991 laikotarpiu čia vyko ir daugelio itin įsijautus buvo išgyvenama pirminio pasaulio Drama, apimanti mitologijos aktualizavimą, labai metaforiškai kalbant – vos ne šviesiosios ritualinės magijos apeigas, tikrą mirtį ir tikrus stebuklus. Tuo pat metu Rusijoje permainos liaudies sąmonėje atsispindėjo kur kas komplikuočiau ir kur kas mažiau optimistiškai. 1994–1995 m. Tolkinas Lietuvoje liko beveik nepastebėtas; tenka pripažinti, kad fendomo raidos postūmiu tapo filmai. Tai jau kita istorija, bet aš juk tik 2001 m. rudenį, ieškodama informacijos apie projektą, sau atradau, kad egzistuoja pasaulinė tolkinistų bendruomenė...

Tačiau yra vienas idėjinio lygmens dalykas, iššaukiantis negęstantį mano susižavėjimą. Tai – atkakli mano draugų iš bendruomenės ištikimybė mūsų reikalui ir vienas kitam siekiant tikslo, jei tai galima apibūdinti tokiais skambiais žodžiais. Bet kurie renginiai, stovykla, žaidimas, svetainės tvarkymas, vertimas reikalauja sekinančio darbo – o juk tai tereikalinga saujelei. Kur kas paprasčiau būtų nepersistengti, o jie, nežiūrint visų nuomonių skirtumų ir visiško užimtumo „tikrame gyvenime“ – veikia.
Kitaip mūsų nebūtų iš viso.


Завтра будет год с того дня, как я дала обещание человеку с Арды-на-Куличках alla_hobbit рассказать про литовский толкиновский фэндом, вернее про ту часть его, с которой я лучше всего знакома. Вроде бы пора уже :) Теперешняя версия – черновик, окончательная будет более официальной по стилю и будет отправлена на http://www.kulichki.com/tolkien/arhiv/fandom_fore.shtml . Буду очень благодарна за замечания со стороны литовских толкинистов, за вопросы со стороны всех других, и особо – за советы по грамматической части. При написании мне очень помогали тексты других участников форума.

Первая звезда литовского толкинизма – Андрюс Тапинас-Даркэльф, который в 1994 г. в меру своих отроческих сил перевёл первые части «Властелина колец» (позже – все), и таким способом книга была впервые издана в Литве («Хоббит» издавался с 1985 г.). С друзьями в 1995 г. он создал «Толкиновское Братство Литвы», которое организовало несколько мероприятий, но скоро прекратило деятельность. Ещё собирались так называемые «Толкиниконы», но они были куда более широкого профиля.

Некоторые выдающиеся лица куда более обширного фэндома – любители фантастики – ещё в 2003 году считали, что нету никакой надобности в клубе толкинистов в Литве. Но про это не знавшая шестнадцатилетняя Барбора Драсутите-Старлин starlin_elvea в марте 2003 г. создала интернет-форум «Tolkien Lietuva» (что более-менее означает «Литва Толкина»). Форум превратился в сообщество с довольно разнообразной виртуальной и не виртуальной деятельностью. Он является самой яркой точкой скопления литовскопечатающих толкинистов на сей день. Существуют разные мнения насчёт таких вопросов, как учреждение организации, но все эти годы сохраняется состояние динамического равновесия между «организаторами» и «индивидуалистами», между более свободными и строже запланированными мероприятиями, между деятельностью тех, кто активно участвует в форумских делах, и не менее интересной деятельностью тех, которые там пишут весьма редко. Факт наличия двух флагов (и дискуссий о третьем) при таком традиционном плюрализме не должен удивлять. Сколько же нас? На живых мероприятиях, будь то День Рождения форума, куда собираются преимущественно его члены, или лагерь или игра, где участвуют и другие толкинисты (и не только), пока что ни разу не удалось собрать хотя бы тридцати. На форуме таких, которых по админовскому произволу можно считать сколько-нибудь заметно активными – около ста. При этом, разумеется, существует куча пересекающихся групп общения, складывающихся по интересам, симпатиям, географии и другим факторам. Возраст – от примерно 12 до примерно 50 лет. Приходят к чтению книг Профессора самыми различными путями, некто даже начал с компьютерной игры. Конечно, существуют и такие толкинисты, которые на форуме не регистрировались. Многие общаются на англоязычных и русскоязычных форумах. Многие люди не состоят в фэндоме в строгом смысле слова, но любят творчество Толкина.

Участники форума собираются «на чаепитие», празднуют День Рождения Форума, встречают (обычный) Новый Год, едут на летний толкинистический лагерь, идут в походы (навестили и такие места, как Толкишкес и Толкунай). Не один раз форумцы индивидуально или от имени толкинистов приняли участие в программе Литуаниконов – ежегодных конвентов фантастов Литвы. Кроме всего прочего, участники форума посадили молодой «Дуб JRRT». Поддерживаются не только виртуальные связи с толкинистами других стран. Некоторые люди с форумской пропиской самостоятельно занимаются замечательной толкиновской деятельностью – например, Хильдико hild_0 ставит живые ролевые игры по «Сильмариллиону». В среде ролевиков игры по Толкину, говорят, встречались, но они не были играми мистериального типа. На виртуальном пространстве ведутся разные игры, например, в загадки, текстовые ролевые, обсуждаются не только толкинистические вопросы, выкладывается обильное творчество (следует заметить, что произведения «по мотивам» среди него встречаются редко). Создателей песен судьба пока что не подарила, а фильксинга хочется, так что создаются тексты толкиновской тематики, приурочены к мелодиям известных песен. Одной из замечательнейших вещей на форуме мне кажутся попытки перевода «Сильмариллиона». Дерзну сказать, что переводы глав авторства в большинстве случаев Старлин, отредактированные двумя–тремя энтузиастами, по качеству превосходят некоторых иностранных, и уж конечно – литовского ВК. Всё самое лучшее выкладывается на сайт, созданный Экзон ekzon. Единомышленники, или, как мы шутя себя называем, единобезумственники также имеют возможность общаться на чате.

Напоследок – замечания любителя фэндомской этнографии, в общем, гон, он не пойдёт в статью. Многие любители творчества Дж.Р.Р.Т. на всём свете задумываются – кем я бы был в Арде? Но самостоятельно возникшие явления, сопоставимые с пожизневыми квентами русского фэндома, в Литве мне по крайней мере не известны. «Был бы», должно быть, иногда перерастает в «был/ есть/ буду», но это остаётся в сугубо интимной сфере. Само собой разумеется, что те, кто не изучал этнографии русского фэндома, не подозревают о сопряжённых явлениях, например, существовании нистанор, особых чувств в области верности своему Лорду. Какая-то эзотерическая или теологическая компонента присутствуют лишь в очень умеренном виде (перевести «Атрабет», что ли... :) По очень скромной моей гипотезе – причины во времени появления переводов (ВК на русский – в 1982 г.) да игр (первые «Хоббитские игрища» в России – в 1990, а в Литве что-то покрупнее, но не по Толкину, случилось вроде бы в 1996 г). И – в общей идеологической обстановке. В интервале 1988–1991 здесь происходила и многими с глубочайшим погружением переживалась Драма в первичном мире, включающая актуализацию мифологии, говоря очень метафорически – едва ли не обряды светлой ритуальной магии, настоящую смерть и настоящие чудеса. В то же время в России проекция перемен в сознание народа была куда более запутанной и куда менее оптимистической. В 1994–1995 г. Толкин в Литве остался почти не замеченным, и, следует признаться, толчок для развития фэндома дали фильмы. Это уже другая история, но я ведь лишь осенью 2001 г. при поисках информации о проекте открыла для себя существование мирового сообщества толкинистов вообще...

Но есть одна вещь идейного плана, вызывающая моё неугасающее восхищение. Это – упорная верность моих друзей из сообщества своему делу и друг другу в деле, если это можно называть такими звучными словами. Любые мероприятия, лагерь, игра, приведение в порядок сайта, перевод требуют изнурительной работы – а ведь это нужно горстке. Куда проще было бы не напрягаться, а они, не смотря на все разногласия и на полную занятность по части «реальной жизни» – действуют.
Иначе мы бы вообще не существовали.


„Tolkien Lietuva“
Tags: tolkinėjimai
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 34 comments